മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം


കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് സി.എം.ഒ. പോർട്ടൽ ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ

പേര്   പദവി ഫോൺ നമ്പർ (ഓഫീസ്) ഓഫീസ്
സജീവ് ആർ. എസ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
(സോയിൽ സർവെ)
9744101687 കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം