പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്കുതല വിഭവ പര്യവേക്ഷണം (വിഹിതം: 232.00 ലക്ഷം രൂപ)


ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തുതലത്തിലും ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും നിർത്തട പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. 2023-24-ൽ 232.00 ലക്ഷം രൂപ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. (1) മൈക്രോ വാട്ടർഷെഡുകളുടെ എൻ.ആർ.എം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക. (2) ചെറു തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കു് കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ഭൂആവരണ വിവര സംവിധാനം വഴി പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുക. (3) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെ 190 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂവിനിയോഗ മാതൃക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതി.