1.    ഭൂവിഭവങ്ങളുടെ ഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുക.

2.    നീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതല ചിത്രണം.

3.    കാര്‍ഷിക പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളുടെ തരംതിരിക്കല്‍ 

4.    അനുയോജ്യമായ ഭൂവിനിയോഗത്തിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍.

5.    പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങള്‍ക്കായുള്ള മാസ്റര്‍ പ്ളാന്‍ തയ്യാറാക്കല്‍.

6.    പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍.

7.    ഭൂവിഭവ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ബോധവല്ക്കരണം.