പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ()
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ (ആര്‍)

അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഹരിദാസ്.ജി

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്

0471- 2302231, 2307830

9447698703

പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഷൈലമ്മ.കെ

 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) 

0471- 2302231,2307830

9446471351

അപ്പലേറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍

നിസാമുദ്ദീന്‍.,.

ലാന്‍ഡ്‌ യൂസ് കമ്മിഷണര്‍

0471- 2302231, 2307830, 2307833(P)

9446503040