മുഖ്യമന്ത്രിയുടെപൊതുജനപരാതിപരിഹാരസംവിധാനം

കേരളസംസ്ഥാനഭൂവിനിയോബോർഡ്

 

സി.എം.ഒപോർട്ടൽചാർജ്ജ്ഓഫീസർ

പരാതിസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾഅറിയുന്നതിന്ബന്ധപ്പെടേണ്ടഓഫീസർ

 

പേര് 

ഉദ്യോ​ഗപേര്

ഫോൺനം.

ഓഫീസ് 

:  ടീനഭാസ്കരൻ

:  ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടർ(അ​ഗ്രി)

:  9995868069   

 : കേരളസംസ്ഥാനഭൂവിനിയോ​ഗബോർഡ്

     

 

പേര് 

ഉദ്യോ​ഗപേര്

ഫോൺനം.

ഓഫീസ് 

:  സജീവ്ആർ.എസ്

:  അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടർ(അ​ഗ്രി)

:  9744101687  

 : കേരളസംസ്ഥാനഭൂവിനിയോ​ഗബോർഡ്
     മേഖലാഓഫീസ്, തൃശ്ശൂർ

 

                                   

 

സന്ദർശനസമയം   :വൈകുന്നേരം3മണിമുതൽ4മണിവരെ

.............................................................................................................................

........................................................................................................................

അറിയിപ്പ്

(ചാർജ്ജ്ഓഫീസറിൽനിന്ന്വിവരങ്ങൾലഭിക്കാത്തപക്ഷംമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ

ഓഫീസിലെടോൾഫ്രീനമ്പറായ1076ൽബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്)