മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്

 

സി.എം.ഒ പോർട്ടൽ ചാർജ്ജ്ഓഫീസർ

പരാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഓഫീസർ 

 

     

 

പേര് 

ഉദ്യോ​ഗപേര്

ഫോൺനം.

ഓഫീസ് 

:സജീവ്ആർ.എസ്

:ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവ്വേ)

:  9744101687  

 :കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോ​ഗ ബോർഡ്

 

                                   

 

സന്ദർശനസമയം   :വൈകുന്നേരം 3മണി മുതൽ 4മണി വരെ

.............................................................................................................................

........................................................................................................................

അറിയിപ്പ്

(ചാർജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ

ഓഫീസിലെ ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ1076ൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്)