കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോര്‍ഡ്

നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികള്‍

 
1. സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോര്‍ഡ് ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍
 
 • ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് ലബോറട്ടറി
 
ജിയോ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് ലബോറട്ടറിയെ സംസ്ഥാനതലത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ വിവര സാങ്കേതമാക്കി തുടര്‍ന്നും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇ-ഓഫീസ് നടപ്പിലാക്കാനും 2017-18-ല്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  വിവിധ വകുപ്പുകളിലും മറ്റുസ്രോതസ്സുകളിലുമുളള വിവിധ വിഭവ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റര്‍ രൂപത്തിലാക്കാനും ഉപഡോക്താവിനു സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ മാറ്റുകയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും.  ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍ക്കും നല്‍കി വിവരങ്ങള്‍ കാലാനുസൃതമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 
 • ലാന്‍ഡ് യൂസ്/ലാന്‍ഡ് കവര്‍
 
ഓരോ പ്രദേശത്തേയും നിലവിലുളള ഭൂവിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശേഖരിച്ച് പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ലാന്‍ഡ് യൂസ്/ലാന്‍ഡ് കവര്‍ റിപ്പോര്‍ ട്ടുകള്‍ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തയ്യാറാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 
 • ലാന്‍ഡ് യൂസ് ഡിസിഷന്‍ മോഡല്‍
 
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വാഴക്കുളം, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടുത്തരുത്തി എന്നീ ബ്ലോക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കളുടെ നിലവിലുളള ഭൂവിനിയോഗം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സാധ്യതകള്‍ എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതും പരമാവധി ഉത്പാദനവും വരുമാനവും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുളളതുമായ ഭൂവിനിയോഗ മാതൃകകള്‍ തയ്യാറാകുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 
 • ഇന്‍-സര്‍വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി
 
വകുപ്പിലെ മാനവവിഭവശേഷിയുളള ഉന്നമനത്തിനായി പ്രമുഖ പരിശീലകരുടെ നേതൃത്തില്‍ ഇന്‍-സര്‍വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷിമിടുന്നു.
 
 • ഹ്രസ്യകാല പരിശീലന പരിപാടി
 
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ആസൂത്രണത്തിനായുളള ജി.ഐ.എസ്.ആപ്ലിക്കേഷന്‍, റിമോട്ട് സെന്‍സിംഗ് എന്നിവയില്‍ പരിശീലനവും ഹ്രസ്യകാല കോഴ്‌സുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
 
 • ബ്ലോക്ക് തല ഡാറ്റാ ബാങ്ക്
 
വകുപ്പില്‍ തയ്യാറാക്കിയതും വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ലഭ്യമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂര്‍ജില്ലകളുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 
 • ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി
 
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണ സന്ദേശം നല്‍കുന്നതിന് 'തളിര്‍' എന്ന പേരില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികളും നടത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  കൂടാതെ ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തന ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന സെമിനാറും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
 
2. പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്കുതല വിഭവ പര്യവേഷണം
 
ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതോടൊപ്പം ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നീര്‍മറി പ്രോജക്ടറുകള്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.  2017-18-ല്‍ 125 ലക്ഷം രൂപ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 
 • തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ മണാലി, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൂത്ത ഉപനീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ എന്‍.ആര്‍.എം.പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക.
 
 • കുറവന്നൂര്‍ നദീതടത്തിന് നീരൊഴുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉപരി പ്രദേശത്തിലേയ്ക്ക് കാര്‍ഷിക പാരിസ്ഥിതിക യൂണിറ്റ് തലത്തില്‍ ഭൂ ആവരണ മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.
 
 • നഗര തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂവിനിയോഗ പദ്ധതി തയ്യാറാ ക്കുക.
 
 • ബ്ലോക്ക്-ജില്ലാ തലങ്ങളില്‍ പി.ആര്‍.എം.ഡാറ്റായുടെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുളള ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി.
 
3. ഭൂവിഭവ വിവര സംവിധാനം
 
2017-18-ല്‍ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസുമായി സംയോജിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വെബ് അടിസ്ഥാനത്തിലുളള ഭൂവിഭവ വിവര സംവിധാനം തയ്യാറാക്കാനും വിന്യാസിക്കാനും 55 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.  കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ നീര്‍ത്തട പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവരസഞ്ചയത്തെ നീര്‍ത്തട തലത്തിലേയ്ക്ക് പ്രയോജന പ്പെടുത്തും.